Varovanie obyvateľstva

Vitajte na stránke Varovanie obyvateľstva

Cieľom tohto projektu je objasniť význam a zabezpečenie varovania obyvateľov na území Slovenskej republiky.

Projekt vznikol na základe spracovávania bakalárskej práce v roku 2009. Je prezentáciou základných znalostí z oblasti civilnej ochrany obyvateľstva získaných počas štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline, v študijnom odbore Krízový manažment.

Projekt je spracovaný formou informačných webových stránok. Informácie uvedené na týchto webových stránkach boli publikované v roku 2009. Stránky nie sú priebežne aktualizované podľa platných právnych predpisov. Všetky použité obrázky sú majetkom svojich vlastníkov.

 

 

Varovaním obyvateľov sa predovšetkým zabezpečuje ich informovanosť o vzniknutej mimoriadnej udalosti. Taktiež slúži ako prostriedok na elimináciu vzniku paniky.

Pokiaľ ide o mimoriadnu udalosť, ktorá vznikla v oblasti s malou pravdepodobnosťou výskytu konkrétnej mimoriadnej udalosti, má varovanie obyvateľov význam aj z hľadiska vydávania pokynov, ako sa majú správať počas trvania mimoriadnej situácie, čím sa predchádza väčším materiálnym škodám, či stratám na životoch.

Pre účinné varovanie je dobré, aby každý občan mal aspoň základné znalosti o spôsobe varovania a aby každá obec, či právnická osoba ohrozujúca život a zdravie svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti mala vypracovaný a pravidelne aktualizovaný plán varovania a vyrozumenia osôb vo svojom územnom obvode.

Mimoriadnou udalosťou sa rozumie:

 

 

Podrobnejšie informácie nájdete v zákone NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva.

Vo všeobecnosti môžeme varovanie charakterizovať ako súbor organizačných a technických opatrení, ktorými sa zabezpečuje výstražný efekt a prvotná informácia obyvateľstvu o hroziacom nebezpečenstve alebo vzniknutej mimoriadnej udalosti. Jeho poslaním je zníženie alebo eliminovanie následkov MU.

S varovaním obyvateľov úzko súvisí vyrozumenie osôb určených na riešenie danej mimoriadnej udalosti a môžeme ho charakterizovať ako súbor organizačných a technických opatrení, ktorými sa v stanovených časových limitoch zabezpečuje poskytnutie informácií určeným orgánom krízového riadenia, právnickým osobám a fyzickým osobám podľa havarijných alebo krízových plánov.

 

 

 

späť na začiatok