Varovanie obyvateľstva

Druhy signálov

 

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva dvomi varovnými signálmi:

Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom Koniec ohrozenia – dvojminútový stály tón sirén bez opakovania.

Kolísavým tónom sirén v trvaní dvoch minút sa počas vojnového stavu a v čase vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného Vzdušného napadnutia územia štátu.

Uvedené štyri typy signálov vyhlasovaných prostredníctvom sirén, sú znázornené na nasledujúcom obrázku.