Varovanie obyvateľstva

Skúška sirén

 

Skúška sirén sa vykonáva s cieľom overenia funkčnosti a zvukového dosahu sirén.

Varovací systém sa preskúšava spravidla v druhý piatok kalendárneho mesiaca o 12.00 hod., dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Koordináciu preskúšavania týchto systémov vykonáva Ministerstvo vnútra SR.

Na obrázku je uvedené grafické znázornenie signálu Skúška sirén.

Varovací systém sa nesmie preskúšavať:

Podrobnejšie informácie nájdete vo vyhláške MV SR č. 388/2006 Z. z.

 

Termíny skúšok sirén v roku 2011